Договор публичной оферты

 

Інтернет-магазин https://sushiicons.com.ua/ (далі – Продавець) публікує даний договір, що єпублічним договором-офертою і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів,представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, такі юридичних осіб (далі – Покупець).

 

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статтей 633, 641 Цивільного КодексуУкраїни (далі – ЦК України) цей Договір є договором публічної оферти (далі – Договір),являє собою офіційну пропозицію інтернет-сайту https://sushiicons.com.ua/, далі іменується як “Продавець”, який здійснюєпідприємницьку діяльність з продажу Товарів, в тому числі дистанційнимспособом, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця. Його умовиоднакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридичнаособа, фізична особа-підприємець).

1.2 Факт здійснення покупцем замовлення в усній (потелефону або в магазині) або письмові (через сайт або електронну пошту) форміта отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттямданого публічного договору та інформації, викладеної на сайті Продавця.

1.3 У замовленні повинні бути вказані:

- прізвище та імя (для фізичних осіб);

- повнеюридичне найменування Покупця і місце його знаходження (для юридичних осіб),прізвище та імяпредставника організаціях, яка від її особи оформлює замовлення;

- адреса доставки, контактний номер телефону для звязку з Покупцем або вказаною ним особою;

- найменування,кількість і ціна товарів.

1.4 Укладаючи даний договір, Покупець підтверджує, щоцілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщоПокупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональнихданих з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведеннявзаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, атакож протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього,укладенням цього договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (бездодаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захистперсональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональнідані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору,можливості проведення взаєморозрахунків, а також для можливості отриманнярахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, щоПродавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третімособам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому метуобробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних данихвідповідно до Закону України Про захист персональних даних йому відомий і зрозумілий.

1.5 Продавець має право змінити Угоду в односторонньомупорядку без попереднього інформування Користувача/Покупця. Змінена Угода набуває чинності з моменту їїопублікування на сайті Інтернет-магазину.

1.6 У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого,терміни слід тлумачити наступним чином:

Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якійфізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючихумовах, зазначених у Договорі.

Товар – перелік найменувань асортименту, представлених наофіційному сайті Продавця.

Покупець – фізична або юридична особа, яка розмістила замовленняв Інтернет-магазині https://sushiicons.com.ua/ зметою придбання будь-якого товару і вступила в договірні відносини з Продавцемна умовах, зазначених у Договорі.

Акцепт – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умовДоговору.

Замовлення – окремі позиції з асортиментного переліку товару,вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовленібудь-яким іншим способом.

Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступдо якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація іісторія розміщених ним замовлень.

Інтернет-магазин – інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований вмережі Інтернет за адресою https://sushiicons.com.ua/ru/, де представлені товари, пропоновані Продавцем дляпридбання, а також умови оплати і доставки товарів Покупцям.

 

2. Предмет Договору

2.1. Продавецьздійснює продаж Покупцю товару відповідно до чинних на момент здійснення замовленняцін, а Покупець здійснює оплату і приймає Товар відповідно до умов даногоДоговору.

2.2. ДанийДоговір є офіційним документом Продавця та невідємною частиною Оферти.

 

3. Розміщення Замовлення

3.1.Замовлення товару здійснюється Покупцем при оформленні через інтернет-сайтПродавця шляхом реєстрації на сайті або за допомогою оператора.

3.2.Реєстрація (розміщення) замовлення на сайті означає згоду покупця надатиПродавцю реєстраційну інформацію про себе. Покупець висловлює згоду і дозволяєПродавцю та контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця задопомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми ііко, а також інших програмнихзасобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця.

3.3 УхваленняПокупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою реєстрації замовлення насайті, тобто внесення покупцем відповідної реєстраційної інформації про себе(реєстраційні дані) в реєстраційну форму на сайті. Дата реєстрації Покупцемзамовлення на сайті Продавця є датою укладення між Продавцем і Покупцемдоговору купівлі-продажу товару.

3.4. Продавецьзобов’язується не повідомляти розміщені Покупцем реєстраційні дані, а такожіншу інформацію, що стосується особистих даних Покупця, особам, які не маютьвідношення до виконання Замовлення. Затвердивши Замовлення обраного товару,Покупець надає необхідну інформацію для доставки товару Покупцеві.

3.5. Покупецьнесе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило засобою неможливість виконання Продавцем своїх зобовязань перед Покупцем.

3.6. Вартістьі умови доставки Замовлення розміщені на сайті Продавця. Перед здійсненнямЗамовлення Покупець зобовязаний уточнити вартість іумови доставки Замовлення на сайті.

 

4. Терміни виконання замовлення

4.1. Термін, вякий Продавець зобовязується виконати замовлення становить 90 хвилин з моменту Акцепту. Термінвиконання Замовлення залежить від наявності замовлених позицій у Продавця ічасу, необхідного на обробку Замовлення. Термін виконання Замовлення увиняткових випадках може бути обговорений із Покупцем індивідуально взалежності від характеристик і кількості замовленого товару. У разі відсутностічастини Замовлення у Продавця, в тому числі з причин, не залежних відостаннього, Продавець має право анулювати зазначений товар із Замовлення Покупця.

4.2. Замовленнявважається виконаним в момент його передачі Покупцеві.

4.3 У разінадання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або складізамовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконанняЗамовлення.

4.4. Затримки вдоставці можливі у зв’язку з дією надзвичайних і невідворотних обставин(погодні умови, затори на дорогах, ДТП і т.п.).

4.5. Щобуникнути можливого шахрайства при передачі товару співробітник служби доставкиПродавця має право попросити предявлення документа, що посвідчує особу отримувача.

4.6. Самовивізздійснюється Покупцем із закладу громадського харчування Продавця, зазначеногов замовленні.

 

5. Ціна і порядок оплати Замовлення

5.1. Цінакожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайтіІнтернет-магазину. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіхвключених в Замовлення товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, і якавказується на інтернет-сайті Покупця при оформленні Замовлення в момент йогорозміщення.

5.2. ЦінаДоговору дорівнює ціні Замовлення.

5.3 Покупецьздійснює оплату товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один зтаких способів оплати:

- оплата задопомогою електронних платіжних систем;

- готівковимрозрахунком з передачею коштів співробітнику служби доставки в момент отриманняЗамовлення;

- безготівковийрозрахунок.

5.3. Всірозрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються в гривні. Ціна на кожнупозицію товару вказується на сайті в національній валюті.

5.4. Продавецьзалишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-якіпозиції товару, відображені на інтернет-сайті Продавця, без повідомленняПокупця. При цьому ціна на товар, замовлений Покупцем, зміні не підлягає.

5.5. Продавецьмає право встановлювати програму бонусів, проводити акції, вручати подарунки.Види бонусів, акцій і подарунків, порядок і умови їх нарахування, проведення,використання перераховані на сайті Продавця і можуть змінюватись Продавцем водносторонньому порядку.

5.6. У разінеможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань (виключаючифорс-мажори), Продавець несе відповідальність у межах сум, отриманих відклієнтів як оплата за товари або послуги. Продавець не несе і ні за якихобставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить замежі сум, отриманих від Продавця як оплата за товари і послуги.

5.7. Продавецьзалишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажі товару Покупцю навласний розсуд.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. Заневиконання або неналежне виконання своїх зобовязань за даним договором офертиСторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Всі спірніпитання, що виникають між Сторонами при виконанні даного Договору вирішуютьсяшляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами спіррозглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Інші умови

7.1. Інтернет-магазин Продавця можебути тимчасово недоступний у звязку з проведенням профілактичних чиінших робіт, а також з технічних причин.

7.2. З питань, не порушених у даномуДоговорі, сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

Корзина
Корзина пуста!
Выберите позиции из меню на сайте и нажмите “Купить”, чтобы оформить заказ
Заказ
Оформление заказа 12
Личные данные:
Пункт самовывоза:
Заказ на другой адрес:
Заказ
Оформление заказа 2
Дата и время доставки:
Способ оплаты:
Кол-во персон:
Кол-во учебных палочек
Заказ
Остался последний шаг!
Пожалуйста, подтвердите номер телефона
Введите код, который мы отправили на ваш номер телефона
Отправить повторно через 01:00
Заказ
Новый телефон
Пожалуйста, подтвердите номер телефона
Заказ
Спасибо!
С вами свяжутся в ближайшее время для подтверждения заказа
Ваш заказ:
Ролл Pepper
Вес: 340 грамм
Кусочков: 8 шт.
Количество: 1 шт.
275 грн
страница товара